Ein huchelgais yw cymhwyso gwybodaeth, arbenigedd a phrofiad a enillwyd gan Bwyd Caerdydd a rhanddeiliaid ar draws cadwyn fwyd Cymru, er mwyn helpu i lywio polisi bwyd sy’n gwneud synnwyr ar draws yr holl system fwyd yng Nghymru; ac i’r economi, iechyd y genedl a’r amgylchedd.

Fsw header

Crëwyd Synnwyr Bwyd Cymru o waith Bwyd Caerdydd, partneriaeth fwyd draws sector sydd wedi ennill amryw wobr, ac sy’n aelod o’r rhwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy sy’n ceisio gwneud bwyd iach, fforddiadwy a chynaliadwy yn nodwedd sy’n llunio cymeriad y ddinas.

Bydd Synnwyr Bwyd Cymru yn:

  • Adeiladu ar y berthynas a’r enw da y sefydlodd Bwyd Caerdydd drwy ddatblygu’r rhaglen gyfoethogi yn ystod Gwyliau’r Ysgol, gyda phartneriaid megis Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd i ddylanwadu newid.
  • Meithrin a datblygu’r berthynas Pys Plîs a ddatblygwyd rhwng sefydliadau cenedlaethol, ac o fewn y system fwyd, yn benodol gyda rhai o fusnesau, cynhyrchwyr, cyfanwerthwyr, mân-werthwyr ac arlwywyr blaenllaw Cymru. Hwyluso’r effaith drwy gysylltu’r rhwydweithiau hyn ag anghenion polisi ac ysgogiadau’r llywodraeth sy’n dod i’r amlwg.
  • Cyrraedd mwy o bobl a datblygu cysylltiadau cryfach fyth gyda’r gymuned fusnes drwy safle Cydlynydd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy Bwyd Caerdydd ar Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.
  • Rhannu arbenigedd ein partneriaeth ar lefel leol yng Nghaerdydd drwy fentora cynghreiriau Bwyd a Thlodi yng Ngogledd, De a chanolbarth Cymru. Dod â llais unedig ynghyd er mwyn helpu i lywio datrysiadau cynaliadwy i’r her o Ansicrwydd Bwyd yng Nghymru.

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn rhan o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

  • Fsw food cardiff logo Bwyd Caerdydd Rhwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy
  • Fsw food power logo Pŵer Bwyd Cynghrair Bwyd a Thlodi yng Nghymru
  • Fsw peas please logo Pys Plîs dull systemau tuag at annog mwy o bobl i Fwyta Llysiau ar draws y DU – partner Cymru
  • Fsw foodandfun logo Bwyd a Hwyl Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau’r Ysgol

Mae Synnwyr Bwyd ar gychwyn ei siwrnai. Rydym wrthi’n datblygu ein cynllun pum mlynedd a byddem yn croesawu rhanddeiliaid ar draws y system fwyd yng Nghymru i ymgysylltu.